HELLSOFT

Vedení účetnictví

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Pravidelné informování o stavu účetnictví
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
 • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování vnitřních směrnic a internách postupů účtování
 • Sestavení účetní uzávěrky
 • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • Sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
 • Asistence při inventurách
 • Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 • Skladování a archivace dokladů

Vedení daňové evidence

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • zpracování roční účetní závěrky
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)
 • zpracování přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.

Mzdová a personální agenda

 • zpracování a výpočet měsíční mzdy
 • správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • výpočet srážek daní a odvodů
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění
 • zpracování přehledů pro úřad práce
 • mzdový audit
 • odborný dohled na mzdovou agendu a průběžné konzultace

© 2017 • Hellsoft • Všechna práva vyhrazena